HTML – Các phần tử

99
HTML - Các phần tử

Tài liệu HTML được tạo thành bởi các phần tử (element).

Các phần tử HTML (HTML Elements)

Các element được viết với một thẻ mở, một thẻ đóng, với nội dung ở giữa:

<tagname> nội dung </ tagname>

Bảng dưới hiển thị một số thẻ:

Thẻ mởNội dungThẻ đóng
<p>Nội dung đoạn văn</p>
<h1>Nội dung tiêu đề</h1>
<div>Nội dung khu vực</div>

Chú ý: Một số element không có thẻ đóng , như các phần tử <img…/>, <hr /> và <br /> . Nó được biết đến như là các phần tử rỗng.

Element lồng nhau (Nested HTML Elements)

Các element có thể được lồng vào nhau (element chứa element).

Tất cả các tài liệu HTML bao gồm các yếu tố HTML lồng nhau.

Ví dụ này chứa 4 element:

<! DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1> Tiêu đề đầu tiên của tôi </ h1>
<p> đoạn đầu tiên của tôi. </ p>
</ body>
</ html>

Giải thích ví dụ trên:

Phần tử <html> bao hàm toàn bộ tài liệu.

Nó có một thẻ mở <html> và thẻ đóng </ html>.

Phần tử chứa nội dung lại là một phần tử khác (<body>).

<html>
<body>
<h1> Tiêu đề đầu tiên của tôi </ h1>
<p> đoạn đầu tiên của tôi. </ p>
</ body>
</ html>

<body> chứa thân bài của tài liệu.

Nó có một thẻ mở <body> và thẻ đóng </ body>.

Nội dung có hai phần tử HTML khác (<h1> và <p>).

<body>
<h1> Tiêu đề đầu tiên của tôi </ h1>
<p> đoạn đầu tiên của tôi. </ p>
</ body>

<h1> định nghĩa một tiêu đề.

Nó có một thẻ mở <h1> và thẻ đóng </ h1>.

Nội dung của nó là: My First Heading

<h1>My First Heading</h1>

Phần tử <p> xác định một đoạn văn.

Nó có một thẻ mở <p> và thẻ đóng </ p>.

Nội dung của nó là: My first paragraph.

<p>My first paragraph.</p>

Xin đừng quên dung thẻ đóng (end tag)

Một số phần tử HTML sẽ vẫn hiển thị một cách chính xác, ngay cả khi bạn quên dùng thẻ đóng:

Ví dụ

<html>
<body>
<p> This is a paragraph
<p> This is a paragraph
</ body>
</ html>

Ví dụ trên chạy được trong tất cả các trình duyệt, bởi vì các thẻ đóng được coi là tùy chọn.

Tuy vậy, lời khuyên vẫn là: đừng bao giờ quên thẻ đóng.

Phần tử rỗng (Empty HTML Elements)

Các element không có nội dung được gọi là phần tử rỗng.

<br> là một phần tử rỗng mà không có một thẻ đóng (thẻ <br> dùng để ngắt dòng).

Phần tử rỗng có thể được “đóng” trong thẻ mở như thế này: <br />.

HTML5 không yêu cầu phải đóng phần tử rỗng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bài bản, hoặc để tài liệu của bạn có thể phân tích cú pháp XML được, thì bạn nên đóng tất cả các element.