HTML – Comment

121
HTML - Comment

Comment là đoạn mã được bỏ qua bởi tất cả các trình duyệt web. Thêm comments vào dòng code HTML của bạn, đặc biệt là trong các tài liệu phức tạp, nó giúp cho việc gợi nhớ ý nghĩa của đoạn code trong website, giúp người đọc có thể dễ dàng nắm bắt thông tin cũng như hiểu được đoạn code muốn nói tới.

HTML comments được đặt giữa cặp thẻ <!– … –> . Vì vậy bất cứ nội dung nào đặt trong <!– … –> được hiểu là comment và nó sẽ bị bỏ khi hiển thị trên trình duyệt.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- This is a comment -->
<p>This is a paragraph.</p>
<!-- Comments are not displayed in the browser -->

</body>
</html>

Kết quả:

This is a paragraph.

Comment hợp lệ / không hợp lệ

Comment không thể lồng nhau tức không thể đặt một comment vào trong một comment khác. Bạn phải chắc chắn rằng không có khoảng trắng nào ở trong chuỗi khởi đầu.

Ví dụ: Đây là một comment hợp lệ và nó bị bỏ qua bởi trình duyệt.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- This is a comment -->
<p>This is a paragraph.</p>
<!-- Comments are not displayed in the browser -->

</body>
</html>

Kết quả:
This is a paragraph.

Sau đây là một comment không hợp lệ và nó sẽ được hiển thị bởi trình duyệt. Vì nó tồn tại một khoảng trắng giữa kí tự < và dấu chấm than (!).

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Invalid Comment Example</title>
</head>
<body>
< !-- invalid comment -->
<p>Document content goes here.....</p>
</body>
</html>

Kết quả:
< !– invalid comment –>
Document content goes here…..

Comment điều kiện (Conditional Comment)

Comment điều kiện chỉ làm việc trên Internet Explorer (IE). Chúng được hỗ trợ từ IE5 trở đi, và bạn có thể sử dụng chúng để đưa các chỉ dẫn điều kiện với các phiên bản khác nhau của IE.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!--[if IE 5]>This is IE 5<br><![endif]-->
<!--[if IE 6]>This is IE 6<br><![endif]-->
<!--[if IE 7]>This is IE 7<br><![endif]-->
<!--[if IE 8]>This is IE 8<br><![endif]-->
<!--[if IE 9]>This is IE 9<br><![endif]-->
<!--[if IE 9]>This is IE 13<br><![endif]-->

</body>
</html>

Ở ví dụ trên, bạn đang sử dụng IE phiên bản nào thì đoạn code tương ứng sẽ được thực thi.

Nếu gặp tình huống mà bạn cần phải áp dụng CSS khác nhau trên các phiên bản khác nhau của IE, trong trường hợp như vậy thì comment điều kiện sẽ rất hữu ích.