HTML – Email Link

123
HTML – Email Link

Bạn có thể sử dụng mailto: địa chỉ email ở thuộc tính href tront thẻ <a> để khai báo một email link. Dưới đây là cú pháp sử dụng mailto thay vì http:

<a href= "mailto:[email protected]">Send Email</a>

Đoạn code này tạo ra đường link sau mà bạn có thể sử dụng để gửi thư điện tử.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>
This is an email link:
<a href="mailto:[email protected]">Send Email</a>
</p>

</body>
</html>

Kết quả:

upload_2015-10-1_16-16-11.jpeg

Khi người sử dụng nhấn vào link này, nó sẽ chạy một Email Client (giống Lotus Notes, Outlook Express…) cài đặt trong máy tính của người sử dụng. Bạn hãy an tâm về mức độ an toàn, vì nếu người sử dụng không có email Client cài đặt trên máy, thì sẽ không thể gửi được email.

Các thiết lập mặc định

Bạn có thể thiết lập mặc định email subject và email body song song với email address. Dưới đây là ví dụ thiết lập mặc định cho subject và body.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>
This is an email link:
<a href="mailto:[email protected]?Subject=Hello%20again&body=Message" target="_top">Send Mail</a>
</p>

<p>
<b>Note:</b> Spaces between words should be replaced by %20 to ensure that the browser will display the text properly.
</p>

</body>
</html>

Đoạn code này tạo ra đường link như sau và bạn có thể sử dụng để gửi Email.

upload_2015-10-1_16-10-19.jpeg