HTML – Thuộc tính

111
HTML - Thuộc tính

Thuộc tính cung cấp thêm thông tin về các phần tử HTML.

Thuộc tính HTML (HTML Attributes)

Các phần tử (element) có thể có các thuộc tính.

Thuộc tính cung cấp thêm thông tin về một phần tử

Các thuộc tính luôn được đặt trong thẻ mở

Thuộc tính đi theo cặp tên / giá trị như: name = “value”

Thuộc tính ngôn ngữ (lang Attribute)

Ngôn ngữ tài liệu có thể được khai báo trong thẻ <html>.

Ngôn ngữ được khai báo trong thuộc tính lang.

Khai báo một ngôn ngữ rất quan trọng cho việc truy xuất và tìm kiếm:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>

Hai ký tự đầu chỉ định ngôn ngữ (en). Nếu có một ngôn ngữ địa phương, thì sử dụng hai ký tự sau (US).

Thuộc tính tittle
Đoạn văn trong HTML được định nghĩa với thẻ <p>.

Trong ví dụ này, thẻ <p> có một thuộc tính tittle. Các giá trị của thuộc tính là “About TuihocLaptrinh”:

Ví dụ

<p title = "About TuihocLaptrinh ">
TuihocLaptrinh là một Blog về phát triển phần mềm.
Nó góp một chút nỗ lực để anh em lập trình viên có một sân chơi để thoả chí nghiên cứu, học hỏi nhau.
</ p>

Chú ý: Khi bạn di rê chuột qua element, tiêu đề sẽ được hiển thị như một tooltip.

Thuộc tính href

Liên kết trong HTML được định nghĩa trong thẻ <a>. Địa chỉ liên kết được quy định trong thuộc tính href:

Ví dụ

<a href="http://www.tuihoclaptrinh.com"> This is a link</a>

Các thuộc tính về kích thước

Hình ảnh HTML được định nghĩa trong thẻ <img>.

Tên file của source (src), và kích thước hình ảnh (width và height) đều được xác định như các thuộc tính:

Ví dụ

<img src = "logo.jpg" width = "104" height = "142">

Kích thước hình ảnh được quy bằng pixel: width = “104” có nghĩa chiều rộng là 104 pixels.

Thuộc tính alt

Thuộc tính alt xác định một đoạn text sẽ được thay thế khi một element không được hiển thị.

Giá trị của thuộc tính này có thể được đọc bởi “screen readers”. Bằng cách này, người ta có thể “lắng nghe” được, chẳng hạn một người mù, có thể “nghe” được các element.

Ví dụ

<img src = "logo.jpg" alt = "tuihoclaptrinh.com" width = "104" height = "142">