HTML – Tổng quan

92
HTML - Tổng quan

Bài trước chúng ta đã soạn thử một tài liệu HTML. Có thể bạn chưa hiểu gì về nó. Xin đừng lo lắng. Bây giò chúng ta sẽ làm quen với bản tài liệu ấy.

Tài liệu HTML

  • Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu với một khai báo: <! DOCTYPE html>. Khai báo <DOCTYPE> không phải là 1 thẻ HTML, nó là chỉ dẫn cho trình duyệt biết phiên bản HTML được sử dụng.
  • Các tài liệu HTML bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </ html>.
  • Phần nhìn thấy được của tài liệu HTML là giữa <body> và </ body>.

Ví dụ:

<!DOCTYPEhtml>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Tiêu đề HTML

Tiêu đề HTML được định nghĩa bởi thẻ <h1>, <h2>… đến <h6>.

Ví dụ:

<h1> Đây là heading </ h1>
<h2> Đây là heading </ h2>
<h3> Đây là heading </ h3>

Đoạn văn HTML

Đoạn văn trong HTML được định nghĩa với thẻ <p>:

Ví dụ:

<p> Đây là một đoạn văn. </ p>
<p> Đây là đoạn văn khác. </ p>

Liên kết HTML

HTML liên kết được định nghĩa với thẻ <a>:

Ví dụ:

<a href="http://www.tuihoclaptrinh.com"> Đây là một liên kết </a>

Đích của liên kết được quy định trong các thuộc tính href.
Các thuộc tính được sử dụng để cung cấp thêm thông tin về các yếu tố HTML.

Hình ảnh HTML

Hình ảnh HTML được định nghĩa bởi thẻ <img>.
Các tập tin nguồn (src), văn bản thay thế khi hình ảnh không hiển thị (alt) và kích thước (chiều rộng và chiều cao) được cung cấp như các thuộc tính:

Ví dụ:

<img src = "logo.jpg" alt = "TuihocLaptrinh.com" width = "104" height = "142">