Cấu trúc và các dạng câu so sánh trong tiếng Anh

346
cau-truc-va-cac-dang-cau-so-sanh-trong-tieng-anh

Có rất nhiều cách nói khi so sánh hai hoặc nhiều vật bất kỳ trong tiếng Anh. Thi thoảng chúng ta bối rối nên dùng luckier hay more lucky, better hay better than. Chúng ta cùng tìm hiểu cấu trúc so sánh, các dạng câu so sánh trong tiếng Anh và cách sử dụng trong thực tế tiếng Anh nhé!

1. Câu so sánh trong tiếng Anh

Với các kiến thức ngữ pháp khi học tiếng Anh, câu so sánh rất hay được sử dụng. Ngoài mục đích so sánh đơn thuần, câu so sánh sẽ được sử dụng khi muốn nhấn mạnh ý trong câu. Ví dụ: She is as beautiful as Anna, but you know what, my wife is even more beautiful than Anna.

Vì vậy, để có thể tự học giao tiếp tiếng Anh tốt, bạn nên và cần học cấu trúc câu so sánh. Có 3 cách so sánh trong tiếng Anh cơ bản gồm: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Cùng tìm hiểu về các dạng câu so sánh trong tiếng Anh nhé!

2. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh

1. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ

Công thức so sánh bằng:

S + V + as + (adj/ adv) + as

Ví dụ:

I’m as good in Maths as in science.
Harry sings as beautifully as a singer.
Her car runs as fast as a race car.
This dress is as expensive as yours.
This picture is as colorful as the one I have ever seen.
Lưu ý: Trong một số trường hợp, có thể thay thế “so” cho “as”. Tuy nhiên cách dùng này thường được ít sử dụng.

2. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với danh từ

Công thức so sánh bằng:

S + V + the same + (noun) + as

Ví dụ:

She takes the same course as her colleague.
She speaks the same language as her father.
I wore the same dress as my sister at her birthday party.
Timmy has the same height as Tom.
Their professor is different from ours.
Lưu ý: Trái nghĩa với với the same…as là different from.

Các loại tính từ, trạng từ trong câu so sánh tiếng Anh

1. Tính từ ngắn và tính từ dài:
Tính từ ngắn gồm:

Tính từ có một âm tiết. Ví dụ: bad, short, good,….

Tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng –y, –le,–ow, –er, et. Ví dụ: sweet, clever,…

Các tính từ có từ ba âm tiết trở lên được gọi là tính từ dài. Ví dụ: beautiful, intelligent, expensive,…

2. Trạng từ ngắn và trạng từ dài:
Trạng từ ngắn là trạng từ có một âm tiết. Ví dụ: far, fast, hard, near, right, wrong,…

Trạng từ dài là trạng từ có hai âm tiết trở lên. Ví dụ: beautifully, quickly, kindly,…

 

3. Cấu trúc câu so sánh hơn trong tiếng Anh

1. Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ ngắn

Công thức so sánh hơn:

S + V + (Adj/Adv) + “-er” + than

Ví dụ:

Jennie’s grades are higher than her sister’s.
Today is colder than yesterday.
My girlfriend came later than me.
Lindy is shorter than her younger sister.
My ruler is longer than yours.

2. Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ dài

Công thức so sánh hơn:

S + V + more + Adj/Adv + than

Ví dụ:

He is a more professional soccer than me.
He speaks Korean more fluently than his friend.
She visits her family less frequently than I used to.
This hat is more expensive than the others.
My father drives more carefully than my brother.
Lưu ý: Có thể thêm far hoặc much trước cụm từ so sánh để nhấn mạnh. Ví dụ: Mike’s phone is much more expensive than mine.

4. Cấu trúc câu so sánh hơn nhất trong tiếng Anh

1. Cấu trúc so sánh hơn nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ ngắn

Công thức so sánh hơn nhất:

S + V + the + Adj/Adv + -est

Ví dụ:

My brother is the tallest in our family.
Sunday is the coldest day of the month so far.
He runs the fastest in my city.
Linda is the youngest person in my office.
My house is the highest one in my neighborhood.

2. Cấu trúc so sánh hơn nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ dài

Công thức so sánh hơn nhất:

S + V + the + most + Adj/Adv

Ví dụ:

The most boring thing about English course is doing grammar exercises.
Lisa is the most careful person I ever have known.
Of all the students, she does the most quickly.
This is the most difficult case we have ever encountered.
Linda is the most intelligent student in my class.
Lưu ý: Có thể thêm “very” trước cụm từ so sánh để mang ý nghĩa nhấn mạnh. Ví dụ: Here is the very latest news about the accident.

5. Một số tính từ và trạng từ đặc biệt trong câu so sánh

✅ Tóm tắt:
Các trường hợp đặc biệt:
– Tính từ hai âm tiết nhưng tận cùng bằng -er, -le, -ow, -et thì xem như là một tính từ ngắn.
– Tính từ và trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -y thì chuyển -y thành -i rồi thêm đuôi -er hoặc -est.
– Tuy nhiên, những trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -ly, ta cần dùng cấu trúc more hoặc most.
– Với tính từ ngắn, nếu trước phụ âm cuối từ là một nguyên âm, thì ta gấp đôi phụ âm cuối từ.
– Để nhấn mạnh trong cấu trúc so sánh hơn, dùng much, a lot, far,…
Có một số tính từ và trạng từ bất quy tắc cần học thuộc lòng.

Các trường hợp đặc biệt:
– Với những tính từ dài có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng -er, -le, -ow, -et, ta xem như là một tính từ ngắn:
clever → cleverer → the cleverest
simple → simpler → the simplest
narrow → narrower → the narrowest
quiet → quieter → the quietest

– Với những tính từ và trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -y, ta chuyển -y thành -i rồi thêm đuôi -er hoặc -est:
dirty → dirtier → the dirtiest
easy → easier → the easiest
happy → happier → the happiest
pretty → prettier → the prettiest
early → earlier → the earliest

– Tuy nhiên, những trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -ly, ta cần dùng cấu trúc “more” hoặc “most”:
quickly → more quickly → the most quickly
likely → more likely → the most likely

– Với những tính từ ngắn, nếu trước phụ âm cuối từ là một nguyên âm, thì ta gấp đôi phụ âm cuối từ:
big → bigger → biggest
sad → sadder → saddest

– Khi cần nhấn mạnh một tính từ trong cấu trúc so sánh hơn, ta dùng một trong những từ sau: much, a lot, far,…
The song today is much better than that one from yesterday.
Bài hát hôm nay hay hơn nhiều so với bài hôm qua.
Alex is far shorter than his brother.
Alex thấp hơn nhiều so với anh trai.

– Khi cần nhấn mạnh một tính từ trong cấu trúc so sánh nhất, ta dùng một trong những từ sau: very,…
Our company implements the very latest agricultural techniques.
Công ty chúng tôi áp dụng những công nghệ nông nghiệp hiện đại nhất.

Một số tính từ và trạng từ bất quy tắc:
Trong tiếng Anh có một số tính từ và trạng từ có dạng so sánh hơn và so sánh nhất khác biệt so với cấu trúc thông thường, nên bạn cần phải học thuộc lòng những trường hợp này.

Nhưng rất may là những từ này khá ít và đồng thời cũng là những từ rất phổ biến trong tiếng Anh, vì vậy bạn sẽ gặp chúng thường xuyên và sẽ tự động ghi nhớ thôi!

So sánh hơn | So sánh hơn nhất
+ good/well | better | best
+ bad/badly | worse | worst
+ little | less | least
+ many/much | more | most
+ far | further farther | furthest/farthest

Để ghi nhớ các dạng so sánh trong tiếng Anh trên, bạn sẽ không thể chỉ học thuộc lòng. Bởi não bộ chúng ta sẽ ghi nhớ những thứ gắn liền với cảm xúc thay vì những từ ngữ, cấu trúc khô khan. Vậy đâu là cách để ghi nhớ các dạng so sánh trong tiếng Anh trên? Các bạn nên học thêm các cấu trúc so sánh tiếng Anh trong những bối cảnh cụ thể.